Krimi krížovky (nielen) zo súdnej siene 1/2019

 Pravá láska

 1. Pred príchodom
 2. majora Popoviča, náčelník
 3. miestneho oddelenia
 4. polície zatkol Alenu
 5. Markovú, spolubývajúcu
 6. mŕtvej Evy z vedľajšej izby.
 7. Major Popovič bol potešený
 8. náčelníkovým rýchlym
 9. vyšetrovaním a jednoznačným
 10. obvinením. Avšak po
 11. podrobnom obzretí mŕtvoly
 12. a krátkom zoznámení sa
 13. s verziou policajtov prehlásil,
 14. že Alena Marková je nevinná.
 15. Eva a Alena sa priatelili
 16. už od škôlkárskych čias
 17. a nemali pred sebou žiadne
 18. tajomstvá, rozprávali si
 19. podrobnosti o svojich
 20. milostných zážitkoch a
 21. nikdy v tejto oblasti „nevošla
 22. jedna druhej do cesty“.
 23. Tak zneli výpovede ich
 24. rodičov a priateľov.
 25. Svedkovia z osudnej
 26. noci potvrdili, že dievčatá
 27. na diskotéke celú noc
 28. tancovali len s dvoma
 29. chlapcami, Ivanom, priateľom
 30. Aleny a jeho starším bratom
 31. Jurom ktorého narýchlo
 32. zohnal Ivan namiesto
 33. Evinho Zdena, ktorý musel
 34. odcestovať za chorou mamou.
 35. Alena, ktorá po vášnivej
 36. noci s Ivanom, prvá objavila
 37. mŕtvu priateľku, dostala
 38. nervový šok a namiesto
 39. polície, volala Ivanovi, čo
 40. potom kapitán miestnej polície
 41. vyhodnotil ako hlavnú
 42. priťažujúcu okolnosť pre Alenu.
 43. “V tomto chaose sa vám
 44. vytratil Juraj”, zahlásil major
 45. Popovič a nedôverujúc
 46. prehláseniu Ivana, že brat
 47. odišiel hneď po diskotéke
 48. domov, nariadil jeho
 49. okamžité zadržanie.
 50. Juraj len veľmi krátko
 51. zapieral a potom sa priznal,
 52. že keď sa po diskotéke
 53. obe dvojice vrátili do bytu
 54. dievčat, očakával, že Eva
 55. bude povoľná, ale ona len,
 56. že aby ju pustil, lebo ľúbi
 57. iného. To ho tak rozzúrilo,
 58. že ju udrel a ona dopadla
 59. na roh stola .Keď sa nehýbala,
 60. zbabelo utiekol domov.

 

Otázka: Kto zabil Evu?

Odpoveď: Juraj